ANUNȚ 25.11.2016 – Penitenciarul PLOIEȘTI

0
393

Administratia Nationala a Penitenciarelor

ANUNȚ 25.11.2016 – Pentru încadrarea ca funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare (agenţi de penitenciare), Penitenciarul PLOIEȘTI scoate la concurs 7 posturi vacante, după cum urmează:

–     6 posturi de agent operativ (bărbați);

–   1 post de agent administrativ (magaziner);

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2478/C/2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 751 din 10 noiembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Condiţii generale:

 1. au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunosc limba română;
 3. îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
 4. au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei (baremele medicale sunt cele stabilite prin Ordinul Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru

aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare);

 1. nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;
 2. îndeplinesc condiţiile specifice postului;
 3. nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 4. au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 5. nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;
 6. nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate – pentru candidaţii din sursă internă;
 7. nu au fost evaluate cu calificativul “nesatisfăcător” sau “satisfăcător” în anul anterior organizării concursului – pentru candidaţii din sursă internă.

Condiţiile (cerinţele) specifice posturilor, probele de concurs, tematicile şi bibliografiile de concurs sunt prevăzute în Anexa la prezentul anunţ, pentru fiecare specialitate de post în parte.

Principalele abilităţi, calităţi şi aptitudini ce sunt avute în vedere la selecţia candidaţilor:

 1. pentru ocuparea posturilor de agent de penitenciare:

– nivel intelectual mediu;

– atenţie concentrată şi distributivă;

– abilităţi de comunicare (scrisă şi orală) şi relaţionare (capacitatea de a lucra în

echipă);

– stabilitate emoţională (abilitatea de a-şi menţine echilibrul emoţional în situaţii

de stres fără a prezenta manifestări extreme şi neconcordanţe cu situaţia);

–    încredere în sine, siguranţă în relaţionare, fermitate;

– maturitate emoţională, autocunoaştere şi autocontrol;
– adaptabilitate la situaţii noi, flexibilitate;

–    rezistenţă crescută la frustrare şi la lucrul în condiţii de stres prelungit;

–    perseverenţă/consecvenţă în îndeplinirea sarcinilor;

– responsabilitate, aderenţă faţă de norme, reguli, acceptarea autorităţii;

– integritate morală.

Dosarul de candidat cuprinde:

 1. cererea de înscriere, cu o singură opţiune, care cuprinde şi declaraţia prin care se confirmă luarea la cunoştinţă a condiţiilor de încadrare şi a riscului excluderii, în urma verificărilor specifice, dacă acestea conduc la neîndeplinirea condiţiilor de încadrare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la OMJ nr. 2478/C/2010;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia certificatului de căsătorie, respectiv documentele care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
 4. curriculum vitae – model european (semnat pe fiecare filă şi datat);
 5. copia livretului militar, acolo unde este cazul;
 6. copia diplomei de studii sau adeverinţă în original (aflată în termenul de valabilitate prevăzute în Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 657/2014, respectiv în Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3844/2016, de cel mult 12 luni de la finalizarea studiilor), care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, copia de pe foaia matricolă care să cuprindă toţi anii de învăţământ, precum şi, după caz, copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 7. copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 8. cazierul judiciar – pentru candidaţii din sursă externă;
 9. declaraţia pe propria răspundere că nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică;
 10. declaraţia pe propria răspundere că nu a fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani – pentru candidaţii din sursă externă;
 11. declaraţia pe propria răspundere că nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate – pentru candidaţii din sursă internă;
 12. copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale din anul anterior organizării concursului – pentru candidaţii din sursă internă;
 13. alte documente care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, după caz;
 14. copia chitanţei de achitare a taxei de concurs depusă de către candidaţii din sursă externă;
 15. fişa medicală – pentru candidaţii din sursă externă sau adeverinţă medicală – pentru candidaţii din sistemul penitenciar funcţionari publici cu statut special (eliberate conform Deciziei directorului general al ANP nr. 558 din 23.10.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea examinării medicale pentru admiterea în instituţiile de învăţământ, încadrarea şi transferul personalului în sistemul administraţiei penitenciare), din care să rezulte aptitudinea medicală de ocupare a funcţiei pentru care candidează);

La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului PLOIEȘTI.

Copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale a candidaţilor din sursă internă, se eliberează la cerere de către compartimentul de resurse umane din unitatea în care este încadrat funcţionarul public cu statut special.

Termenul de înscriere este de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 20 decembrie 2016, orele 15.00, inclusiv.

În termenul de înscriere dosarele de candidat se depun la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului Ploiești, cu excepţia documentelor prevăzute la lit n) şi o), care se depun în termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică.

După expirarea termenului de înscriere, candidaţii susţin testarea psihologică în baza planificării efectuate de compartimentul resurse umane din unitate (taxa de examinare psihologică este în cuantum de 70 lei şi se achită înaintea examinării – informaţii cu privire la achitare, se pot obţine de la structura de resurse umane a unităţii). Planificarea şi locul desfăşurării testărilor psihologice se comunică ulterior, de către Compartimentul Resurse umane din Penitenciarul Ploiești.

În termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii din sursă externă, declaraţi “admis” la testarea psihologică, depun fişa medicală completă, la structura de resurse umane din Penitenciarul Ploiești.

În termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii din sursă internă (funcţionari publici cu statut special), declaraţi “admis” la testarea psihologică, depun, la structura de resurse umane din unitate, o adeverinţă medicală eliberată de medicul unităţii unde sunt încadraţi, din care să rezulte aptitudinea medicală de ocupare a postului pentru care candidează.

Candidaţii din sursă externă declaraţi “apt” din punct de vedere medical depun, în termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică, la structura de resurse umane din Penitenciarul Ploiești, o copie a chitanţei care atestă achitarea taxei de concurs.

Dosarele candidaţilor înscrişi la concurs se verifică în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a fişelor/adeverinţelor medicale, de către structura de resurse umane din Penitenciarul Ploiești.

Tabelul nominal cuprinzând candidaţii care au/nu au dosarul complet şi îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs şi motivul neîndeplinirii acestora, se afişează la avizierul propriu al Penitenciarului Ploiești, pe site-ul unității (http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-ploiesti/ Concursuri din sursă externă – concursuri in derulare) şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, secţiunea Carieră – Concursuri din sursă externă – Concursuri în curs de derulare).

 

Desfăşurarea concursului:

După selecţia dosarelor de candidat, planificarea desfăşurării probelor de concurs, va fi afişată la sediul Penitenciarului Ploiești, pe site-ul unității (http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-ploiesti/ Concursuri din sursă externă – concursuri in derulare) şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, secţiunea Carieră – Concursuri din sursă externă – Concursuri în curs de derulare).

Prima probă de concurs se va desfăşura după cel puţin 45 de zile calendaristice de la publicarea anunţului, adică nu mai devreme de 09.01.2017.

Concursurile se  organizează și se desfășoară în cadrul Penitenciarului Ploiești.

Taxa de participare la concurs este de 85 RON şi se plăteşte la structura financiară a unităţii.

Precizări

În cazul neocupării tuturor posturilor scoase la concurs, nu se fac redistribuiri, posturile neocupate rămânând vacante.

Modificările legislative intervenite după data publicării anunţului nu vor fi avute în vedere în consultarea bibliografiei de concurs.

Având în vedere necesarul de personal la unităţile care au posturi scoase la concurs, precum şi procesul de redimensionare structurală a unităţilor de penitenciare, aşa cum este prevăzut în Strategia de dezvoltare a sistemului penitenciar, candidaţii declaraţi “admis”, trebuie să ia în considerare că îşi vor desfăşura activitatea în unităţile în care vor fi încadraţi, o perioadă de minim 5 ani, sens în care aceştia depun o declaraţie.

Potrivit art. 65 din Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarii publici cu statut special nu pot fi menţinuţi în activitate şi în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă (conform Anexei la Legea nr. 223/2015), astfel persoanelor care la împlinirea vârstei respective, nu îndeplinesc condiţiile minime de vechime pentru acordarea pensiei de serviciu, le încetează raporturile de serviciu, fără a putea beneficia de pensie militară conform legii.

Potrivit art. 15 alin 7 din Legea nr. 293/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ofiţerii în activitate sau în rezervă nu pot fi încadraţi în sistemul administraţiei penitenciare în funcţii vacante prevăzute cu grade profesionale de agent de penitenciare (în atenţia candidaţilor pentru posturi de agent).

Informaţii suplimentare se pot obţine de la structura de resurse umane a Penitenciarului Ploiești, pe site-ul unității (http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-ploiesti/ Concursuri din sursă externă – Concursuri in derulare) şi pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (www.anp.gov.ro, secţiunea Carieră – Concursuri din sursă externă – Concursuri în curs de derulare).

Din prezentul anunţ face  parte integrantă şi Anexa  – Condiţii specifice, tematici, bibliografii şi probe de concurs.

                                                                                   ANEXA

1.Agent – sectorul operativ

Condiţii specifice:

 1. Studii liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei;
 2. Cunoştinţe minime de utilizare a computerului: nivelul I (cunoştinţele vor fi verificate prin proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului);

Tematică şi Bibliografie:

 1. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, titlul III – capitolele II, III, IV, V, IX, X, titlul IV – capitolul II;
 2. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, integral;
 3. Hotărârea  guvernului 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – Titlul I (integral), Titlul III (capitolele 1 – 6 şi 9);
 4. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare – integral.

Probele de concurs:

 1. interviul psihoprofesional;
 2. proba sportivă, de verificare a aptitudinilor fizice;
 3. proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului – nivel I;
 4. proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice;

 

 1. Agent – magaziner

Condiţii specifice:

 1. Studii medii (liceale), absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie)

Bibliografie:

 1. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
 3. Legea nr. 54 din 08 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
 4. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată Ordinul ministrului justiției nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administrației penitenciare.

Tematica:

 1. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – integral;
 2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste – integral;
 3. Legea nr. 54 din 08 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste – integral;
 4. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, integral
 5. Ordinul ministrului justiției nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administrației penitenciare, integral.

Probele de concurs:

 1. interviul psihoprofesional;
 2. proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 11, nivel I, are caracter eliminatoriu, se evaluează cu “admis”/”respins” iar rezultatele nu pot fi contestate);
 3. proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice.

 

Comunicat de presa 25.11.2016   Penitenciarul Ploiesti

Ţi-a plăcut acest articol? Abonează-te prin mail!

Lasă un răspuns