INVENTATORUL ROMÂN, DR. ING. ION ŞT. BASGAN ŞI AVATARURILE SALE PRIVIND RECUPERAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

0
366

INVENTATORUL ROMÂN, DR. ING. ION ŞT. BASGAN ŞI AVATARURILE SALE PRIVIND RECUPERAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Scurtă biografie a inventatorului dr.ing. Ion Şt. BASGAN

Ion St. Basgan

Predestinat să ofere ştiinţei şi tehnicii româneşti o serie de realizări de răsunet în domeniul perfecţionării forajului, Ion Şt. Basgan a fost, este şi va rămâne unul dintre cei mai străluciţi inventatori români. Inspirat de ideile noi ale sonicităţii, Ion Şt. Basgan a fost autorul a peste 50 de lucrări tehnico-ştiinţifice apărute în publicaţii de specialitate din diferite ţări.

          Discipol şi colaborator al părintelui sonicităţii, Gogu Constantinescu, inginerul petrolist Ion Şt. Basgan s-a remarcat în planul creaţiei tehnico-ştiinţifice prin numeroase realizări de excepţie, în domeniul industriei petroliere, care, ulterior, au devenit priorităţi pe plan mondial.

          Printre realizările sale deosebite, privind perfecţionarea tehnicii forajului, putem aminti: ● Metoda pentru îmbunătăţirea randamentului şi perfecţionarea forajului rotativ, prin rotaţie percutantă şi prin amortizare a presiunilor hidromecanice (Brevet român nr. 22.789/1934) şi ● Un nou sistem de foraj, care ia în considerare presiunea hidrostatică şi transmiterea energiei sonice la distanţă prin utilizarea prăjinilor grele proporţionale şi forajul sonic (Brevet S.U.A. nr. 2.103.137/1937).

          Invenţiile sale, mai sus menţionate, au fost apreciate atât de părintele sonicităţii, George (Gogu) Constantinescu, cât şi de alţi specialişti din ţară şi din străinătate.

          Ion Şt. Basgan  a văzut lumina zilei la începutul acestui secol (24 iunie 1902), pe meleaguri vrâncene (Focşani). Ion Şt. Basgan provenea dintr-o familie a cărei existenţă pe aceste ţinuturi pitoreşti era de peste trei sute de ani, iar despre mama sa se cunoaşte că ar fi descendenta unei familii vechi de păstori ardeleni. De-a lungul existenţei acestei onorabile familii, se poate aprecia că genialitatea a fost o stare de spirit, un simbol al existenţei şi perenităţii neamului românesc. Dotat cu autentice capacităţi intelectuale, dublate de o puternică forţă şi dorinţă de studiu,  Ion Şt. Basgan a absolvit şcoala primară nr. 2 din Focşani şi a parcurs anii liceului „ Internat” din Iaşi, ca bursier şi premiant. Înclinaţia   sa spre studiu i-a permis să obţină reale performanţe la învăţătură. A absolvit liceul la 5 iulie 1920, obţinând o bursă „Steaua Română” pentru a urma cursurile Şcolii Superioare de Mine şi Metalurgie (Montanistische Hochschule 5, Leoben – Austria) în perioada  1920 – 1925 şi, ulterior, în 1933, obţine titlul de doctor în ştiinţe tehnice. Ion Şt. Basgan devine celebru datorită metodei de foraj cu sapele Rotary, cea mai răspândită în toate ţările unde se exploata petrolul.

          Având la bază principiul sonicităţii, noul sistem de foraj va revoluţiona industria petrolieră americană. În felul acesta, economia americană îşi va rotunji substanţial profitul, prin economii anuale de 1,8 miliarde dolari. Din păcate, Ion Şt. Basgan, (decedat  în 15 decembrie 1980) şi urmaşii săi nu au fost beneficiari ai dreptului de autor. Mai mult Academia Română (care i-a acordat, în anul 1935, premiul dr. Cornel Nicoară), Institutul de Petrol şi Gaze şi Universitatea Politehnică din Bucureşti au omis, cu diverse prilejuri, să-l comemoreze pe marele om de ştiinţă Ion Şt. Basgan, care a trăit şi a muncit pentru ştiinţa românească şi nu numai. Dovedind din plin că geniul este o caracteristică dominantă a neamului românesc şi nu un banal joc al întâmplării.

          Multe din realizările inventatorului Ion Şt. Basgan au constituit tema unor ample dezbateri în numeroase publicaţii periodice şi tratate, fiind totodată surse de inspiraţie pentru alţi specialişti în perfecţionarea tehnicii forajului. În prefaţa uneia dintre lucrările inventatorului Ion Şt. Basgan publicate în fosta U.R.S.S. şi S.U.A., remarcând în acelaşi timp următoarele: „obligând sapa să vibreze în cursul forajului rotativ şi dând prin aceasta o sarcină dinamică alternativă asupra tălpii, se poate obţine o mărire însemnată a avansării sapei. Acest lucru a fost dovedit de experienţele A.Z.N.I.I., care au arătat că sapa, care de fapt a terminat avansarea sa, începe din nou să lucreze sub acţiunea vibraţiei longitudinale”. Cele afirmate mai sus au avut şansa să fie verificate în practică, în România, în anul 1938, la sonda nr. 471 de pe perimetrul 89 Ghirdoveni. În urma verificărilor  privind aplicarea procedeului Basgan, s-au obţinut rezultate pozitive, care au confirmat viteza forajului, reducerea costului acestuia, precum şi îmbunătăţirea calităţii lui, prin obţinerea unei găuri perfect verticale.

          În esenţă, procedeul Basgan se bazează pe două principii: forajul sonic şi tehnica utilizării prăjinilor grele proporţionale. În felul acesta, forajul rotativ simultan percutant – forajul sonic permite sapei să efectueze asupra tălpii lovituri de percuţie, în timp ce sapa continuă să se rotească. Loviturile de percuţie sunt rezultatul efectului sonic, fapt care conduce la un anumit nivel de vibraţii al sapei. Metoda de foraj sonic, aplicată şi în alte ţări, se bazează pe vibraţiile produse de pompele de noroi în garnitura de foraj şi transmiterea energiei la distanţă prin garnituri de foraj, fără aparat de vibraţie de fund.

          Pentru a evita săparea găurilor deviate şi a ruperii prăjinilor, Ion Şt. Basgan evidenţiază însemnătatea utilizării prăjinilor grele proporţionale în garniturile de foraj, a căror greutate este egală cu greutatea lăsată de sapă. Prin procedeul amintit se obţine o săpare verticală, al cărui randament economic reprezintă 30 – 50% în raport cu metodele aplicate anterior.

          În lucrările ştiinţifice ale savanţilor americani Murray Hawkins şi Norman Lamont de la Universitatea din Luisiana (California S.U.A.), precum şi în cursurile universitare americane, franceze, germane şi ruseşti (prof. Moore, prof. Wolf, prof. Evescenko, prof. S. I. Siscenko ş.a.) s-au evidenţiat originea românească a ideii profesorului dr. ing. Ion Şt. Basgan, precum şi contribuţia ei la dezvoltarea ştiinţei româneşti.

          După ample cercetări, studii şi calcule, Ion Şt. Basgan  a demonstrat că în cazul metodei sale, punctul de aplicaţie al forţei lui Arhimede se află în capătul de jos al garniturii şi nu în centrul de greutate al garniturii de foraj introduse în noroiul de săpare.

          În felul acesta, Ion Şt. Basgan, cu invenţiile sale (brevetate în România şi S.U.A.), de mare importanţă prin efectele economice ale aplicării lor în practică: forajul cu prăjini grele proporţionale şi forajul sonic, se înscrie în panoplia marilor inventatori români. Astfel, ştiinţa şi tehnica românească contribuie, datorită inginerului Ion Şt. Basgan, cu una dintre cele mai valoroase invenţii la patrimoniul tehnico-ştiinţific universal.

          Prin tot ceea ce a creat, Ion Şt. Basgan, a fost şi va rămâne un inventator de geniu al poporului român, un „nemuritor” ale cărui creaţii aparţin deja întregii umanităţi. În plus, dimensiunea sa profesională poate fi completată cu aceea a unui fin observator al vieţii politice, cu toate că nu a preferat niciodată să intre în profunzimea acestui joc, chiar dacă solicitările mai marilor zilei nu au lipsit. Existenţa sa a fost predestinată în mod deosebit pentru creativitatea tehnico-ştiinţifică şi mai puţin pentru incertitudinea politicii, cu toate că a avut contribuţii remarcabile, demonstrând iubirea faţă de ţară şi de interesele naţionale.

Corespondenţa inventatorului dr. ing. Ion Şt. Basgan cu savantul Henri Coandă

Corespondenţa inventatorului dr. ing. Ion Şt. Basgan cu savantul Henri Coandă

                                                                                          Nr. 124/1972 Bucureşti 20. XI. 1971

 Tovarăşului Ministru Consilier, Henri Coandă  – Consiliul de Stat   L o c o

Tovarăşe Ministru,

 

          Subsemnatul am deschis în SUA, cu aprobarea CC al PCR şi concursul unor mari avocaţi din SUA şi a unor cercuri financiare mondiale, procese pentru mari revendicări materiale rezultate din aplicarea descoperirilor şi invenţiilor mele brevetate în SUA.

          Această acţiune de revendicări a fost posibilă numai datorită aportului efectiv adus în ştiinţa, tehnica şi economia mondială, recunoscut şi verificat atît în şantierele din lumea întreagă cît şi prin lucrări ştiinţifice şi tehnice internaţionale.

          Centrul de Documentare al Industriei Chimice şi Petroliere din Bucureşti a întocmit recent o cercetare documentară dovedind că lucrările savanţilor americani şi europeni confirmă şi prin cercetări de laborator, dar cu aceleaşi documentaţii matematice rezultatele mele brevetate în SUA şi în România cu cca. 20 ani anterior şi publicate în Buletinul academiei Române încă din 1938.

          Ca inventator, de renume mondial, cunoaşteţi din propria experienţă lupta grea pe care trebuie să o ducă un inventator, mai ales atunci cînd prin noi descoperiri fundamentale atinge personalităţi şi principii cu care omenirea a mers mai bine de 2000 de ani, fiind obligat să poarte controverse ştiinţifice pe plan mondial şi în special pe plan intern.

          Datorită faptului că industria a aplicat a doua zi după brevetare şi comunicare în Congresul Mondial de Petrol din Paris 1937 invenţiile mele cu rezultat, astăzi controversa ştiinţifică a fost de asemenea cîştigată. Acest raport românesc adus ştiinţei, tehnicii şi economiei mondiale a fost recunoscut şi de mari personalităţi mondiale, americane, care s-au adresat în scris Tov. Preşedinte N. Ceauşescu şi acest aport revendicat prin publicitatea corespunzătoare pentru ştiinţa şi tehnica română.

          Încurajat de încrederea ce am găsit întotdeauna la dvs., atît la Paris cît şi în ţară mă adresez cu rugămintea de-a iniţia şi sprijini cîteva măsuri ce trebuie luate de îndată în ţară în sprijinul acestei acţiuni.

 

 1. Publicitate largă a acestor aporturi, care a fost oprită oficial în ultimii ani din cauza controversei internă şi sprijinirea totodată a candidaturii mele la Academia RSR, acceptată principial de tov. Preşedinte Miron Nicolescu, care mi-a solicitat memoriu şi scurta biografie anexată.
 2. Publicarea de urgenţă în limba română şi engleză, eventual cu o prefaţă scrisă de dvs. a lucrărilor pregătite în acest scop, începînd cu cercetarea documentară de 40 de pagini întocmită astăzi în limba română şi engleză de centru de Documentare mai sus amintit.
 3. Executarea proiectului şi experimentarea în ţară a procedeelor şi instalaţiei de foraj sonic, apt a atinge 15 km. adîncime, adică dublînd raza de activitate în scoarţa pămîntului, după brevetul meu de invenţie 3.507.341 SUA din 21 aprilie 1970 în cadrul şi sub egida Institutului de Creaţie Henri Coandă.

CNST a dispus cu nr. 8335 din 11 mai 1970 ca Ministerul Petrolului să întocmească tema de proiectare şi IPCUP proiectul instalaţiei, dar pînă astăzi nu s-a executat.

 

 1. Sprijinirea măsurilor ce am propus prin Ministerul de Finanţe, pentru a fi aprobate de Tov. Preşedinte N. Ceauşescu şi CC al PCR, măsuri analizate şi de Ministerul de Justiţie şi de Ministerul de Externe. În special este necesar a se aproba urgent textul convenit de ambasadorul C. Bogdan din SUA cu avocatul Cox, cuscrul preşedintelui Nixon, pentru sprijinirea morală ce trebuie să-mi acorde patria mea cauzei mele din SUA.

Cu mulţumiri şi în speranţa că veţi sprijini această acţiune, primiţi vă rog asigurarea deosebitei mele consideraţiuni.

                                                                                      Dr. ing. Ion Şt. Basgan

Corespondenţa inventatorului dr. ing. Ion Şt. Basgan cu academicianul Miron NICOLESCU

Corespondenţa inventatorului dr. ing. Ion Şt. Basgan cu academicianul Miron NICOLESCU

 

                                                                                                                Bucureşti 23 oct. 1971

                                      ACADEMIA RSR – În atenţia Tov. Preşedinte Acad. Miron Nicolescu

 

Tovarăşe Preşedinte,

Urmare a convorbirii avute cu dvs. în ziua de 16 oct. 1971, la cererea dvs. şi în sprijinul acţiunei de importante revendicări din SUA (cu acordul Tov. Preşedinte N. Ceauşescu, Comitetul Central al PCR şi guvernul român şi concursul binevoitor al Conducerii SUA) vă depun anexat o scurtă biografie, memoriu de activitate şi cîteva documentări în sprijinul candidaturii mele ca membru al Academiei RSR.

Scurta biografie anexată scoate în evidenţă perioadele de activitate desvoltate timp de 46 de ani în slujba ştiinţei, tehnicei şi economiei patriei, iar memoriu de activitate prezintă urătoarele capitole desvoltate:

 

Cap. I. Diplome şi titluri

Cap. II. Activitate didactică

Cap. III. Activitate tehnică în întreprinderi

Cap. IV. Activitate tehnico-ştiinţifică

Cap. V. Activitate obştească

 1. Brevete de invenţiune
 2. Inovaţii
 3. Studii şi publicaţii
 4. Conferinţe ţinute
 5. Lucrări premiate de Academia Română
 6. Comunicări prezentate şi publicate la Academia Română
 7. Comunicări prezentate la Academia de ştiinţe
 8. Comunicări prezentate la congresele din străinătate
 9. Comunicări şi rapoarte prezentate la congrese şi consfătuiri din ţară
 10. Monografii
 11. Proiecte importante în cadrul IPAH

Cap. VII. Autori români şi străini despre lucrările dr. Basgan

Cap. VIII. Activitate şi contacte în străinătate

Certificate şi copii anexate

Menţionez că am publicat peste 60 lucrări ştiinţifice, tehnice şi economice în ţară şi străinătate, iar activitatea mea este legată de Academia RSR, atît prin comunicări ştiinţifice, tratate cît şi conferinţe.

În anul 1936 am obţinut Premiul Nicoară al Academiei Române pentru lucrări de politică economică, prin care am cerut naţionalizarea industriei petrolifere şi industrializare ţării, preconizînd politica realizată astăzi.

Certificatul nr. 4105 din 18 oct. 1945 al Academiei, reprodus la pag. 69 din memoriu anexat confirmă lucrările publicate în Academie şi premiul obţinut.

În şedinţa de lucru a Academiei din 5 oct. 1961, ţinută cu ocazia vizitei savantului George Constantinescu am deschis şedinţa cu conferinţa „Discuţii pe marginea sonicităţii”, la care a răspuns George Constantinescu, iar între anii 1957 – 1961 am ţinut conferinţe la cursurile de ştiinţă şi tehnică ale Academiei RSR despre Sonicitate  şi aplicaţiile ei.

Descoperirile mele privitor la zona comprimată şi neutră din garnitura de foraj introdusă în lichid, precum şi transmiterea energiei sonice de la suprafaţă prin garnitura de foraj la sapă, au făcut obiectul unor vehemente controverse ştiinţifice pe plan intern şi mondial, iar aplicaţiile practice, care fac obiectul invenţiilor şi metodelor moderne recunoscute prin tratate, presă, radio-televiziune şi scrisori adresate de mari personalităţi din SUA către Tov. N. Ceauşescu.

Luînd în considerare aportul ştiinţific şi economic adus statului SUA şi umanităţii, prin descoperirile şi invenţiile Basgan, Conducerea SUA mi-a restituit la 13 oct. 1965 prin Divesting Order SA 838, toate drepturile izvorîte din aplicarea invenţiilor mele, confiscate în timpul războiului şi plătibile nu numai în baza legilor dar şi a echităţii.

Cu ocazia deschiderii acţiunilor juridice la 23 sept. 1971, Conducerea SUA  a comunicat prin şeful contenciosului meu, avocatul Cox, cuscrul preşedintelui Nixon, acordul de-a extinde drepturile mele limitate legal din cauza întîrzierii, prin elaborarea unei legi speciale în SUA şi prin încheierea unei convenţii între SUA şi România asupra acestei probleme. Această comunicare s-a făcut prin ambasadorul român sin SUA şi documentele se găsesc la Comitetul Central al PCR, Ministerul de Externe, Ministerul de Justiţie şi Ministerul de Finanţe.

Aceste descoperiri şi aplicaţii au găsit răsunet şi în URSS unde s-au aplicat şi s-au publicat încă din anul 1935 sub numele subsemnatului, cu o prefaţă de prof. Siscenco şi titlul Metodele moderne de foraj.

Savantul George Constantinescu a ţinut în faţa inginerilor din Anglia în 1959 o conferinţă „Soni”, tratînd despre aplicaţia teoriei sale în invenţiile Basgan, conferinţă publicată şi premiată cu medalia de aur.

Între anii 1966 – 1971 am fost invitat în Italia, Franţa, RF. Germania, Portugalia, Spania, Elveţia şi SUA unde prin conferinţe şi contacte am constatat aprecierile unanime asupra acestor descoperiri şi aplicaţii care au adus economii mari în industrie. Astfel se explică şi propunerea cercurilor suedeze de-a fi candidat la Premiul Nobel, în care calitate am acordat în faţa organelor Ministerului de Externe un interviu ce a fost radiodifuzat la Roma. Sprijinirea acestei candidaturi în ţară ar putea aduce pentru prima oară României prestigiul şi onoarea unui Premiu Nobel.

Tratate speciale ca Focul Viu 1963 şi Pasiunea Ştiinţei 1968 ale autorilor Dinu Moroianu şi I.M. Ştefan, presa, radio şi televiziunea au prezentat în cîteva rînduri aceste lucrări evidenţiind importanţa lor.

Întreaga mea activitate a fost consacrată ştiinţei, tehnicei şi economiei. Ceea ce m-a determinat să iau măsuri concrete pentru realizarea în ţară a Fundaţiei Basgan prin angajamentul nr. 3562 de autentificare din 21 august 1971. Această Fundaţie va avea scopuri ştiinţifice, se va ocupa de continuarea cercetărilor ce au făcut obiectul operei mele şi va colabora în strînsă legătură cu Academia RSR, avînd la dispoziţie fondurile ce voi încasa din SUA.

Anexez cîteva documentări:

 1. Scurta biografie
 2. Memoriu de activitate
 3. Divesting Order SA 838 din 13 oct 1965 a Departamentului de Stat SUA
 4. Scrisoarea avocat Cox către Tov. Preşedinte N. Ceauşescu
 5. Scrisoarea Cooper către Tov. Preşedinte N. Ceauşescu
 6. referat avocat dr. Hauser din Elveţia asupra stadiului şi şanselor de cîştig a proceselor din SUA
 7. Brevet de invenţie Basgan 3.507.341 SUA din 21 apr. 1971 care dublează raza de pătrundere în oceane şi scoarţa pămîntului pînă la 10 – 15 km. adîncime conţinînd şi recunoaşterea autorităţilor SUA a fundamentării ştiinţifice bazate pe efectul Basgan şi transmiterea sonică
 8. adresa CNCS nr. 8335 din 11 nov. 1970 pentru proiectarea prototipului instalaţia de foraj sonică ca urmare a cercetării făcute asupra acestui brevet de invenţie
 9. Zum Mittelpunkt der Erde publicată în R.F. Germania 1969
 10. Revista Petrol şi Gaze nr. 7/1968 cu articolul privind modul de interpretare a aplicării principiului lui Arhimede pag. 409 – 413
 11. La Rivista Italiana del ‘ Petrolio apr. 1967 pag. 135 – 137
 12. Le Petrole Lubri Europe 20 oct. 1967 Paris
 13. la Roumanie d’ aujourd’hui nr. 4 apr. 1968 pag. 25 – 27
 14. revista World Oil Sua mai 1967 pag. 31 – 32
 15. Viaţa economică nr. 51 din 22 dec. 1967 Efectul Basgan
 16. Rolul Statului în Industrializare revista AGIR 1936
 17. Extras din revista Maşini şi Echipamente  Camera de Comerţ nr. 1/1967 Contribuţii româneşti la desvoltarea teoriei şi practicei forajului modern

 

Primiţi vă rog Tov. Preşedinte asigurarea deosebitei mele consideraţiuni,

                                                                                              Dr. ing. Ion Şt. Basgan

 

 

Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

Membru Corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR)

Ing. Dragoş Ionuţ G. NĂSTASE

Ţi-a plăcut acest articol? Abonează-te prin mail!

Lasă un răspuns